Forsikringsvilkår

TRYG-forsikringsvilkår

TO SEE THE INSURANCE CONDITIONS IN ENGLISH, click here (PDF)

____________________________________________

1. Hvem forsikringen gjelder for
Selvrisikoforsikring gjelder til fordel for leietaker.
 
2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norge dersom annet ikke er avtalt og fremkommer i leiekontrakten.
 
3. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i leiekontrakten.
 
3.1 BASIC FORSIKRINGSPAKKE (LDW)
Hvis leietaker har tegnet BASIC FORSIKRINGSPAKKE (LDW), reduseres leietakers økonomiske ansvar ved skade/hærverk/ glasskade på kjøretøyet/ innbrudd i /tyveri av bil eller deler av denne til kun å omfatte en obligatorisk egenandel. Egenandelen er avhengig av biltype. Dersom BASIC FORSIKRINGSPAKKE (LDW) ikke tegnes er leietaker fullt ut økonomisk ansvarlig for bl.a. skader inntil angitt egenandel, samt avsavn (inntektsbortfall for bilutleieselskapet) og transportutgifter, også ved skader som følger av innbrudd i/tyveri av bil eller deler av denne. BASIC FORSIKRINGSPAKKE (LDW) omfatter hærverk med egenandel skade avtalt på leiekontrakten.
 
3.2 MEDIUM FORSIKRINGSPAKKE (BASIC FORSIKRINGSPAKKE + SLDW + PAI + WWI)
MEDIUM FORSIKRINGSPAKKE er en utvidelse av BASIC FORSIKRINGSPAKKE. Avhengig av avtale og biltype, reduserer MEDIUM FORSIKRINGSPAKKE som inkluderer SLDW (Super damage and theft waiver) leietakers økonomiske ansvar ved skade på kjøretøyet/skader ved innbrudd/tyveri av leiebil, ned til den egenandel som fremkommer i leiekontrakten. MEDIUM FORSIKRINGSPAKKE inkluderer også PAI og WWI, se beskrivelser under.
 
3.3 PREMIUM FORSIKRINGSPAKKE (MEDIUM FORSIKRINGSPAKKE + SLDW + PAI + WWI)
PREMIUM FORSIKRINGSPAKKE er en utvidelse av MEDIUM FORSIKRINGSPAKKE. Forsikringspakken reduserer leietakers økonomiske ansvar ved skade på kjøretøyet/skader ved innbrudd/tyveri av leiebil, ned til kr 0,-. PREMIUM FORSIKRINGSPAKKE inkluderer også PAI og WWI, se beskrivelser under. PREMIUM FORSIKRINGSPAKKE er kun tilgjengelig på personbiler og tilbys ikke til sjåfører under 26 år.
 
3.4 SUPER CDW (SCDW – Super Collision Damage Waiver)
SCDW kan bare tegnes hvis Basic (LDW) er valgt. Leietakers økonomiske ansvar ved skade på kjøretøyet ned til kr 2.000,-.
 
3.5 SUPER TP (STP – Super Theft Protection)
STP kan bare tegnes hvis Basic (LDW) er valgt. Leietakers økonomiske ansvar ved på kjøretøyet ned til kr 2.000,-.
 
3.6 PAI Forsikring (PAI – Personal Accident Insurance)
Hvis leietaker har tegnet PAI dekkes følgende:
 
3.6.1 Ulykkesforsikring
 
Hvem dekningen omfatter
 
Dekningen omfatter enhver person som er rettmessig fører av den motorvogn som er nevnt i
leieavtalen eller passasjer i denne.
Hvilke skader dekningen omfatter
Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende
befinner seg i motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for
ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor denne.
Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet -
ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden. Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som
ulykkesskade med mindre det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og
erstatningsmessig invaliditet.
 
Forsikringsdekninger og – summer
 
Dødsfall.
 
Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfallserstatning med
kr 100.000 for hver person. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade
kommer til fradrag i dødsfallserstatningen. Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle,
subsidiært arvinger etter lov eller testament.
 
Invaliditet.
 
Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales
invaliditetserstatning.
For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, kr 200.000, for hver person, for delvis
invaliditet, en tilsvarende mindre del av den. Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at
ulykkesskaden inntraff, betales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at skaden ville ha
medført livsvarig invaliditet. Dør den forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales
ikke invaliditetserstatning. Erstatningen tilfaller forsikrede.
 
Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen forfaller til betaling på
årsdagen for skaden. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves
at endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn 3 år for voksne og 5 år for barn under 20 år, etter at
ulykkesskaden inntraff.
 
Graden av invaliditet settes i henhold til Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21.4.1997.
 
Begrensning i forsikringssum
 
Total forsikringssum er begrenset oppad til kr 1,5 mill. i alt for fører og passasjerer i motorvognen.
Summen fordeles forholdsmessig - avhengig av dødsfalls- eller invaliditetserstatning mellom de
personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på motorvognen. De forsikringssummer som er
nevnt under «Dødsfall» og «Invaliditet» er under enhver omstendighet øvre grense for selskapets
ansvar etter denne dekningen.
 
Behandlingsutgifter
 
Forsikringen dekker rimelige og nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege eller tannlege
som følge av ulykkesskaden i inntil 3 år fra skadedato. Utgifter til hjelpemidler er ikke omfattet av
forsikringen. Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling dekkes for rimeligste
transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand. Erstatningen er begrenset til kr 5.000.
Behandlingsutgiftene må dokumenteres med originale bilag.
 
I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1.000,-.
 
3.6.2 Bagasjeforsikring
 
Forsikringen dekker skade på egen bagasje og personlige effekter, forårsaket av trafikkuhell og som
er et resultat av innbrudd i kjøretøyet. Ved tyveri forårsaket av innbrudd gjelder forsikringen kun fra
avlåst bagasje- / lasterom. Forsikringssum totalt for bilen er kr 5.000 mens forsikringssum per
enkeltgjenstand er kr. 2.000. Penger, verdipapirer, personlige dokumenter og pass er ikke dekket.
 
Egenandel er kr 500,-
 
3.7 Assistanse- og glass-/dekkforsikring (WWI)
 
3.7.1 Assistanseforsikring
 
Feilfylling - Dekker berging og frakt til nærmeste verksted og kostnader for tømming av tank og refill
av drivstoff. Egenandel kr 500. Forsikringen dekker maksimalt kr 5000,- og overskytende må
leietaker dekke selv.
 
Uhell, og utforkjøring – Dekker assistanse/redning ved uhell/utforkjøring. Egenandel kr 500.
Forsikringen dekker maksimalt kr 5000,- og overskytende må leietaker dekke selv.
 
Tomt batteri og tom tank - Dekker berging og frakt til nærmeste bensinstasjon ved tom tank,
assistanse/redning ved tomt batteri (starthjelp). Egenandel kr 500. Forsikringen dekker maksimalt kr
2000,- og overskytende må leietaker dekke selv.
 
Innelåste nøkler og tap av nøkler – Dekker kostnader for ny tilsvarende leiebil på eksisterende
leiekontrakt, inkl. ekstrakostnader for nødvendig videretransport til nytt utleiested. Leietager er selv
ansvarlig for kostnader som påløper ved fremskaffelse av ny nøkkel. Egenandel kr 500. Forsikringen
dekker maksimalt kr 2000,- og overskytende må leietaker dekke selv.
 
Dersom PREMIUM forsikring er kjøpt så er egenandel kr 0,-.
 
Hva assistanse forsikringen ikke omfatter:
 
Selskapet dekker ikke utgifter:
- til reparasjon på verksted
- til deler (må spesifiseres)
- som kan kreves erstattet gjennom garantiordning, abonnement eller lignende
 
Utgifter som ikke erstattes
Selskapet erstatter ikke utgifter som kan refunderes/erstattes fra annet hold, f.eks. reisearrangør,
trafikkselskap, hotell eller lignende. Utgifter ved forsinkelse som skyldes trafikk kø erstattes ikke.
 
3.7.2 Glass- og dekkforsikring
Hvis leietaker har tegnet WWI dekkes følgende:
 
Punktering – Dekker berging og assistanse ved punktering, samt evt. Kostnader til nytt dekk.
Egenandel kr 500 på personbil. Forsikringen dekker maksimalt kr 3000,- og overskytende må
leietaker dekke selv.
 
Glass – Dekker glasskade som følge av steinsprut eller innbrudd/hærverk. Egenandel kr 500 på
personbil. Forsikringen dekker maksimalt kr 15000,- og overskytende må leietaker dekke selv.
 
Dersom PREMIUM forsikring er kjøpt så er egenandel kr 0,-.
 
4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen.
 
4.1 Ansvarsbegrensning når fører er påvirket.
Selskapet dekker ikke skade som sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for
motorvognen har voldt, mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av
alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, jf. vegtrafikkloven § 22, 1. ledd. Det samme
gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand,
dersom sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen medvirket til at
motorvognen ble brukt enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket. Jf. FAL §
4-9.
 
4.2 Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter
 
Sikkerhetsforskriftene gjelder for sikrede. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til
erstatning falle bort eller bli redusert, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.
Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen,
får samme virkning for sikredes rettighet etter forsikringen som om handlingen og unnlatelsen var
foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset.
 
4.2.1 Sikkerhetsforskrifter
 
a) Når parkert motorvogn forlates, skal den være lukket og låst, og nøkkel skal ikke oppbevares i eller
på motorvognen
b) Føreren av motorvognen skal ha gyldig førerkort for vedkommende kjøretøykategori i henhold til
Samferdselsdepartementets førerkortforskrifter av 23. februar 1979 med senere endringer.
c) Motorvognen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver.
d) Motorvognen skal ikke benyttes til terrengkjøring.
 
4.3 Opplysningsplikt
 
Brudd på opplysningsplikten som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL
paragraf 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen.
 
Forsikringsgiver
 
Tryg Forsikring ASA (org.nr. 989 563 521) Postboks 7070, 5020 Bergen.
 
Tvist
 
Oppstår det tvist om forsikringsavtalen kan klager rettes til Finansklagenemnda, Postboks 53,
Skøyen , 0212 Oslo. Telefon 23 13 19 60.

PRINT UT SKADEMELDINGEN (PDF)

PRINT OUT THE ACCIDENT REPORT (PDF)

Samme app. Mer mobilitet.

Last ned Europcar’s app for iPhone, iPad og Android nå!

Les mer